Voorbeelde:

Graad 10 Voorbeeld
Ander Voorbeelde

DIE NUWE OPLOSSING : WISKUNDE : HANDLEIDINGS VIR HERSIENING EN EKSAMENVOORBEREIDING : GRAAD 10, 11 EN 12

“DIE NUWE OPLOSSING”, Graad 10, 11 en 12 is hersien en voldoen aan al die kurrikulum-wysigings soos uiteengesit in CAPS 2012.

Met die hersiening van die handleidings is gepoog om voorbeelde te gebruik soortgelyk aan die vrae wat in die Nasionale Senior Sertifikaat eksamens gevra word. Die leerder wat die inhoud van hierdie Handleidings met gemak hanteer, behoort dus vertroud te wees met die meeste vrae in die eindeksamen.

Na aanleiding van die positiewe terugvoering wat ons deurlopend ontvang, is dit duidelik dat “DIE NUWE OPLOSSING” nog steeds landswyd deur die meeste leerders verkies word as hulpmiddel om vinnig en doeltreffend vir toetse en eksamen voor te berei. Die handleidings word in toenemende mate deur skole as verpligte studie material beskou. “DIE NUWE OPLOSSING” se sukses berus op meer as 20 jaar se suksesvolle onderrig van Wiskunde.

“DIE NUWE OPLOSSING” vir Hersiening en Eksamenvoorbereiding is geskik vir:

Elke leerder wat graag sy/haar punte wil verbeter.

Elke afdeling bestaan uit voorbeelde met volledige stap vir stap verduidelikings terwyl die oefeninge aan die einde van elke hoofstuk van volledige oplossings voorsien is. Indien die leerder die inhoud van hierdie Handleidings bemeester het is dit sinvol om ou vraestelle uit te werk.

Elke leerder wat vinnig en doeltreffend hersiening vir toetse en eksamen wil doen.

Alhoewel die inhoud baie volledig is, is dit kort en bondig, in die taal van die leerder, saamgevat sodat die leerder maklik en vinnig hersiening vir toetse en eksamen kan doen.

Elke leerder wat die werk wat in die klas behandel is, graag wil vaslê.

Nadat ’n afdeling in die klas behandel is, kan die leerder die werk, op sy eie, tuis hersien en dit sy eie maak.

Omdat die werk wat in Graad 10 behandel word die grondslag vir die volgende twee jaar vorm, word sterk aanbeveel dat die Handleidings reeds vanaf Graad 10 gebruik word.

Aan die einde van die jaar word die Graad 12 leerders ook oor die Graad 10 en 11 werk ge-eksamineer. Aangesien die Graad 12 Handboeke nie voorsiening maak vir hersiening van die vorige jare se werk nie, dien die Graad 10 en 11 Handleidings as uitstekende hersieningsbronne.

Examples:

Grade 11 Examples
Grade 12 Examples

“THE NEW SOLUTION” : MATHEMATIC STUDY GUIDES FOR REVISION AND EXAMINATION PREPARATION : GRADE 10, 11 AND 12

“THE NEW SOLUTION”, The Grade 10, 11 and 12 Study Guides have been revised to fulfil all the amendments that have been applied to the curriculum as explained in CAPS 2012.

With the revision of the study guides an attempt was made to use examples similar to the questions put in the National Senior Certificate examination. The learners who are able to handle the content of the study guides with ease, should also be familiar with most of the questions set in the final examination.

Overwhelming positive feedback indicates that the Mathematical Study Guide ‘The New Solution’ is used through-out South Africa by learners who use it to successfully prepare themselves for tests and exams. The Study Guide is increasingly used by schools nationally as obligatory study material. “THE NEW SOLUTION” is based on more than 20 years of teaching mathematics successfully to learners.

“THE NEW SOLUTION” for Revision and Examination Preparationon Study Guides” are ideal for:

Any learner wishing to improve his/her marks in Mathematics

Each chapter in this guide commences with a brief summary of the most important laws, formulas or theorems the learner should know. The sections are explained with easy-to-use step-by-step guides and each chapter is followed by an exercise for which complete answers are available providing essential reinforcement of the laws, formulas and theorems that the learner acquired. The learner who mastered this Study Guide and completed all the exercises will improve his/her marks.

Any learner wishing to prepare for exams and tests quickly and effectively

Although the content of each chapter is complete, it is presented concisely and put together in such a way that the learner can comprehend and easily and effectively revise for tests and exams.

Any learner wishing to imprint the work dealt with in class in his/her memory

When a subject has been dealt with in class, the learner would be able to revise the work done in class during the day, unaided at home, at his/her own pace.

As Mathematics requires a good foundation, we would strongly advise learners to start using “THE NEW SOLUTION” : GRADE 10 in order to provide an important basis for the following two years when commencing with Grade 11 and 12 Mathematics.

Grade 12 learners will be re-examined for work done in Grade 10 and 11. As Grade 12 Handbooks do not provide revision for work done in the previous years, ‘THE NEW SOLUTION” Study Guides for Grade 10 and 11 will become very handy, convenient and essential sources of revision for learners in Grade 12.